Penrhos Home PagePenrhos home page site mapSite MapPlanning stuff

[prepared for the 2000 application for a low impact dwelling for a permaculture (sustainable) holding]

 

[Back to planning 2000]

 

Annwyl.....

Rydan ni yn ysgrifennu atoch fel aelod or Pwyllgor Cynllunio Parc Cenedlaethol Eryri am ein cais ni am dý yn Nhir Penrhos Isaf (rhif cais NP5/60/7). Achos maer cais yma wedi bod yn mynd ymlaen am gryn dipyn rwan, maer pwyllgor wedi newid a dydyn ni ddim yn adnabod y rhan fwyaf or aelodau. Felly, rydan ni yn ysgrifennu atoch i wneud yn sicr bod gennych o leiaf dipyn o gefndir amdanyn ni.

Daethon ni i Gymru yn 1976 ac ir ardal Dolgellau yn 1982. Brynson ni Tir Penthros Isaf yn 1986 a rydan ni wedi bod yn gweithio ar y safle ers hynny. Caswson ni caniatâd dros dro i fyw yno ym 1991. Fel dweudson ni yn ein cais gwreiddiol, ein bwriad ni oedd sefydlu nifer o fusnesau cysylltiedig, sydd yn cefnogi eu gilydd, wedi eu sylfaenu ar y tir, ac yn dilyn y patrymau or foeseg ar egwyddorion amaeth parhaol (permaculture design). Fel rydan ni wedi esbonio, maer foeseg ar egwyddorion yma yn delio ar anghenion y gymdeithas ar amgylchedd ac yn adlewyrchur datganiadau ar ddatblygiad cynhaliol gan y Cynulliad ar Parc Cenedlaethol Eryri.

Fel rydan ni wedi dweud yn ein ceisiadau, dydyn ni ddim yn credu bod cyflog enfawr ydyr unig ffordd o ddangos llwyddiant yng nghefn gwlad. Rydan ni wedi bod yn dadlau ers y dechreuad, cydweithio a rhannu neu gyfnewid gwasanaethau, cynnyrch ac offer a chymryd rhan yn y gymdeithas ydy ffordd traddodiadol o fyw yn yr ardal yma, a dyna beth rydan ni wedi bod yn ceisio gwneud.

O dan bwys gan y Parc i ddangos llwyddiant ariannol, ym 1995 roedd rhaid i mi gymryd gwaith allanol i godi arian i ddatblygu elfennau busnes or safle. Yn anfoddus, cafodd Lyn cancr a roedd rhaid iddi hi gael triniaeth lawfeddygol a chyfnod hir i wella ac wrth gwrs, mae hynny wedi cael effaith ddrwg ar ein gwaith ni. Ers hynny, maer sefyllfa wedi gwella ac yr angen am arian drwy waith allanol wedi lleihau. Roedd yn bosib i roi fy sylw i mewn a byddwn ni yn gallu canolbwyntio yn hollol ar y safle ar gymunedau lleol, sef Hermon, Abergeirw, Ganllwyd a Llanfachreth.

Rydan ni yn credu ein bod ni wedi datblygu cyflog or tir sydd yn dangos bod ni wedi llwyddo yn ein bwriadau ni. Maer cyflog yn dibynnu ar gyrsiau, ymwelwyr, trinio ceffylau, yr ardd, planhigion ac anifeiliaid.

Rydan ni yn meddwl bod y cais yma yn unigryw a bydd dal gan y Parc rheol drwy nifer o bethau. Ysgrifennson ni meini prawf i fesur llwyddiant tyddynnod cynhaliol ym 1994 a rydan ni wedi awgrymu bod y Parc yn defnyddio nhw fel rhan or amodau ar y cais. Byddent yn hapus i glymu tý ir tir a chael caniatâd personol pe tasai hynny yn rhaid. Hefyd, mae hawlfraint ar y gair "Permaculture" (gan yr elusen rhyngwladol) a basen ni (ag eraill yn y gymdeithas Amaeth Parhaol) yn gwrthwynebu pe tasai rhywun yn ceisio camddefnyddio yr enw neur syniadau. Gobeithio byddech yn cefnogir cais yma. Diolch am eich amser a hoffwn i ymddihiro am unrhyw gamgymeriadau yn y Gymraeg.

Yn ddiffuant,

Chris, Lyn a Sam Dixon

[Back to planning 2000]

Penrhos Home PagePenrhos home page site mapSite MapPlanning stuff